เกี่ยวกับงานพัสดุ

 • งานพัสดุ
  – กฎกระทรวงกำหนดวงเงินเจาะจงและไม่ต้องทำข้อตกลง….การแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ พ.ศ.2560 >>ดาวน์โหลด<<
  – การลงทะเบียนควบคุมพัสดุของทางราชการ >>ดาวน์โหลด<<
  – ข้อแนะนำการกำหนดเลขที่หรือรหัสครุภัณฑ์ >>ดาวน์โหลด<<
  – คู่มือการกำหนดรหัสครุภัณฑ์ >>ดาวน์โหลด<<
  – แจ้งเวียนการใช้รูปแบบทะเบียนคุมทรัพย์สินและบัญชีวัสดุ ตามที่ กวพ. กำหนด >>ดาวน์โหลด<<
  – แนวทางการจัดจ้างที่ยกเว้นไม่ต้องดำเนินการตามขั้นตอน >>ดาวน์โหลด<<
  – พ.ร.บ.จัดซิ้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 >>ดาวน์โหลด<<
  – ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 >>ดาวน์โหลด<<