ประสิทธิภาพในการให้บริการอากาศยานของกองบินตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
         

แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อประสิทธิภาพการให้บริการด้านการบิน

ของกองบินตำรวจ โดยจะนำผลการประเมินไปพัฒนาปรับปรุงแก้ไขงานให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง

 
   ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
 
1.1 เพศ
 
1.2 อายุ
 
 
 
1.3 ระดับการศึกษาสูงสุด
 
 
1.4 อาชีพ
 
 
 
 
 
1.5 ลักษณะงานที่รับผิดชอบ
 
 
 
 
 
 
1.6 เคยโดยสารอากาศยานของสำนักงานตำรวจแห่งชาติมาแล้วกี่ครั้ง
 
นักเรียน/นักศึกษา
ข้าราชการ
พนักงานของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ
ธุรกิจส่วนตัว
ลูกจ้าง/เกษตรกรรม
อื่นๆ
ฝ่ายอำนวยการ
ฝ่ายปฏิบัติการ
ฝ่ายเทคนิค
ฝ่ายวิชาการ
อื่นๆ
ไม่เคย
จำนวน 1-2 ครั้ง
จำนวน 3-4 ครั้ง
ตั้งแต่ 5 ครั้งขึ้นไป
    ตอนที่ ๒ อากาศยานที่สนับสนุนภารกิจของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ระดับความคิดเห็น มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด
๑.กองบินตำรวจมีอากาศยานที่มีความปลอดภัยและน่าเชื่อถือสูง
๒.อากาศยานของกองบินตำรวจมีอุปกรณ์ช่วยชีวิต ยารักษาโรค กรณีประสบเหตุครบถ้วน
๓.อากาศยานของกองบินตำรวจสร้างความรู้สึกไม่เชื่อมั่นระหว่างเดินทาง
๔. อากาศยานของกองบินตำรวจสามารถทำการบินได้ทุกเวลา ทั้งกลางวันและกลางคืน
๕.อากาศยานของกองบินตำรวจมีความสะดวกสบาย ตามภารกิจ
           
 
    ตอนที่ ๓ การจัดการสถานที่ และการต้อนรับ
ระดับความคิดเห็น มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด
๖. กองบินตำรวจจัดพื้นที่สำหรับขึ้นลงอากาศยาน มีความปลอดภัย ต่อการโดยสารในทุกที่ๆ อากาศยานขึ้นลง
๗. กองบินตำรวจ มีห้องรับรองก่อนและหลังทำการบินที่สะดวก สวยงาม มีบริการ wifi ห้องน้ำสะอาด
๘.มีป้ายบอกเส้นทางการเดินทางมากองบินตำรวจ สามารถสืบค้นหาได้ทางอินเตอร์เน็ต
๙.มีที่จอดรถสำหรับคณะผู้โดยสารอย่างพอเพียง
๑๐.เจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ เป็นอย่าดี และใส่ใจในการบริการ
           
 
    ตอนที่ ๔ กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง ในการบริหารงาน
ระดับความคิดเห็น มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด
๑๑. ท่านทราบระเบียบข้อบังคับในการโดยสารเพื่อความปลอดภัยอย่างถูกต้องจากช่องทางต่างๆ ได้
๑๒. การขอใช้อากาศยานทราบผลได้อย่างรวดเร็ว
๑๓.ท่านเห็นด้วยหากมีแผนสำหรับช่วยเหลือประชาชนทั่วไป เพิ่มขึ้น
๑๔.ท่านเห็นด้วยหรือไม่ในการที่ให้ประชาชนสามารถร้องขอใช้อากาศยานได้
๑๕.ท่านเห็นด้วยหรือไม่ในการใช้ระเบียบข้อบังคับของกรมการบินพลเรือน ร่วมกับ ข้อบังคับของทางราชการ
           
 
    ตอนที่ ๕ ประสิทธิภาพของผู้ปฏิบัติงาน และการช่วยเหลือ
ระดับความคิดเห็น มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด
๑๖. นักบิน และช่างประจำอากาศยาน มีความรู้ ความสามารถ และทำงานร่วมกันเป็นอย่างดี
๑๗. ภารกิจโดยสารอากาศยานของสำนักงานตำรวจแห่งชาติสำเร็จทุกครั้ง
๑๘.ท่านได้รับการอนุมัติแบบอากาศยานตามที่ร้องขอทุกครั้ง
๑๙.การเดินทางมักทำการบินเร็วกว่าที่กำหนดไว้อยู่เสมอ
๒๐.ควรมีการประกันภัยหรือตั้งกองทุนช่วยเหลือผู้บาดเจ็บกรณีอากาศยานประสบอุบัติเหตุ
           
 
    ตอนที่ ๖ ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
๖.ข้อเสนอแนะอื่น (ถ้ามี)