วิสัยทัศน์

ปฏิบัติการบินเป็นอย่างมืออาชีพ เป็นสากล เพื่อความมั่นคงของชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และ ความปลอดภัยของประชาชน

ภารกิจกองบินตำรวจ

"กองบินตำรวจเป็นหน่วยงานที่มีภารกิจด้านการบินที่เป็นมาตรฐานของสำนักงานตำรวจแห่งชาติและถวายงานแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ พระบรมราชินี และพระบรมวงศานุวงศ์ รวมทั้งเป็นหน่วยงานหลักในการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อน แก่ผู้ประสบภัยกรณีมีสถานการณ์วิกฤติ"

#

พันธกิจ

๑)ปฏิบัติการบินเป็นพระราชพาหนะ และถวาย ความปลอดภัยสําหรับองค์พระมหากษัตริย์ พระราชินี พระรัชทายาท ผู้สําเร็จราชการแทนพระองค์ พระบรมวงศานุ วงศ์ผู้แทนพระองค์และพระราชอาคันตุกะให้บังเกิด ประสิทธิภาพสูงสุด
๒) สนับสนุนอากาศยาน เพื่อปฏิบัติภารกิจของสํานักงาน ตํารวจแห่งชาติ
๓) ปฏิบัติงานร่วมส่วนอื่น หรือสนับสนุนการปฏิบัติของ ส่วนราชการอื่นๆ ที่ร้องขอรับการสนับสนุน
๔) บํารุงรักษาอากาศยาน ให้พร้อมใช้งานอย่างมี ประสิทธิภาพตามมาตรฐานสากล
๕) พัฒนาบุคลากร ให้มีความเป็นมืออาชีพ เพื่อสร้างความ เข้มแข็งขององค์กร
๖) ปฏิบัติภารกิจที่สําคัญกับประเทศ และช่วยเหลือ การพัฒนาประเทศตามนโยบายรัฐบาลให้เกิดผลสัมฤทธิ์

#

นโยบาย

๑)งานทุกสายงานต้องทําตาม SOPs ต้องมีคณะทํางานในการขับเคลื่อนทุกสายงาน อย่างเป็นระบบ
๒)นําเทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิบัติงานภาคสนาม เช่น ใช้มือถือหรือแทบเล็ตเก็บและตรวจสอบข้อมูล หรือการบันทึก ข้อมูล
๓)มายเซ็ต ( Mind set ) ปรับระบบความคิดโดยเฉพาะการสื่อสารกับประชาชน
๔)ทีมเวิร์ค (Teamwork)เป็นเรื่องสําคัญ ต้องทํางานเป็นทีมและมีการบริหารงานหากมีทรัพยากรจํากัด จะต้องมีการบริหารจัดการดี
๕)การสร้างภาพลักษณ์ เราต้องมีความรู้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส 3 อย่างนี้ จะทําให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีได้
๖)การฝึกงานตํารวจใหม่ต้องมีพี่เลี้ยงที่ดีต้องให้ฝึกงานในสถานที่ฝึกงาน ที่มีตัวแบบที่ดี
๗)ต้องสร้างโอกาสให้ลูกน้องอยากให้เด็กรุ่นหลังมีโอกาส มีไอดอลที่ดีตํารวจต้องมียี่ห้อต้องมีแบรนด์ ต้องสอนให้เด็กรู้จักสร้างแบรนด์

#

เป้าหมาย

๑)ปฏิบัติการบินถวายความปลอดภัยแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ สมเด็จพระราชินี และพระบรมวงศานุวงศ์ โดยมีผลสำเร็จในภารกิจ ร้อยละ ๑๐๐
๒)ช่วยเหลือดูแลบรรเทาความเดือดร้อนประชาชนที่ประสบภัยในสถานการณ์ วิกฤติ ร้อยละ ๑๐๐
๓) สนับสนุนภารกิจของสำนักงานตำรวจแห่งชาติในด้านการบินอย่างมีประสิทธิภาพ ร้อยละ๑๐๐

ข้อคิดของผู้บังคับการกองบินตำรวจ

“ท่านสามารถเป็นผู้นำในหลายระดับ มันไม่สำคัญว่าท่านจะนำคนได้จำนวนเท่าไหร่ แต่มันสำคัญว่า มีผู้นำเท่าไหร่ที่ท่านสร้างขึ้นมา ท่านต้องสร้างคน เพราะคน จะแก้ปัญหาได้ทุกเรื่อง”

#

พลตำรวจตรี สุทธิพงษ์ เพชรรักษ์
ผู้บังคับการกองบินตำรวจ

Subscribe Now to Our Newsletter !

Please take your Email that We can offer;