วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

วิสัยทัศน์

ปฏิบัติการบินอย่างมืออาชีพ เป็นสากล เพื่อความมั่นคง ของชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และความปลอดภัยของประชาชน

พันธกิจ

            ㆍ ปฏิบัติการบินเป็นพระราชพาหนะและถวายความปลอดภัยแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ พระบรมวงศานุวงศ์ และพระราชอาคันตุกะของทุกพระองค์

            ㆍ สนับสนุนอากาศยานเพื่อปฏิบัติภารกิจของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

            ㆍ ปฏิบัติงานร่วมหรือสนับสนุนการปฏิบัติของส่วนราชการอื่นๆ ที่ร้องขอรับการสนับสนุน

            ㆍ บำรุงรักษาอากาสยานให้พร้อมใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานสากล

            ㆍ พัฒนาบุคลากรให้มีความเป็นมืออาชีพ เพื่อสร้างความเข้มแข็งขององค์กร

            ㆍ ปฏิบัติภารกิจและช่วยเหลือการพัฒนาประเทศตามนโยบายรัฐบาลให้เกิดผลสัมฤทธิ์