รับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจ สังกัด กองบินตำรวจ พ.ศ.๒๕๖

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

๑.ผู้บังคับหมู่ กลุ่มงานการบิน กองบินตำรวจ (ตำแหน่งเลขที่ ๐๑๐๕ ๑๒๓๐๑ ๑๒๐๔ และเมื่อผ่านการอบรมตามระเบียบที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติกำหนดแล้ว จึงแต่งตั้งเลื่อนชั้นเป็นข้าราชการ ตำรวจชั้นสัญญาบัตร ดำรงตำแหน่ง นักบิน (สบ ๑) กลุ่มงานการบิน กองบินตำรวจ (ตำแหน่งเลขที่ ๐๑๐๕ ๓๑๔๕๑ ๐๐๗๖)


๒.ช่างอากาศยาน (สบ ๑) กลุ่มงานช่างอากาศยาน กองบินตำรวจ จำนวน ๒ ตำแหน่ง (ตำแหน่งเลขที่ ๐๑๐๕ ๓๒๔๔๓ ๐๒๗๑ และ ตำแหน่งเลขที่ ๐๑๐๕ ๓๒๔๔๓ ๐๓๐๙) ตามลำดับ


๓.ผู้บังคับหมู่ ฝ่ายอำนวยการ กองบินตำรวจ (ตำแหน่งเลขที่ ๐๑๐๕ ๑๒๓๐๑ ๐๐๐๕) และเมื่อผ่านการอบรมตามระเบียบที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติกำหนดแล้ว จึงแต่งตั้งเลื่อนชั้นเป็นข้าราชการ ตำรวจชั้นสัญญาบัตร ดำรงตำแหน่ง รองสารวัตร ฝ่ายอำนวยการ กองบินตำรวจ (ตำแหน่งเลขที่ ๐๑๐๕ ๑๑๔๕๒ ๐๐๒๘)

เอกสารรายละเอียดการรับสมัครและคัดเลือก
แบบบันทึกข้อมูลบุคคลประกอบใบสมัครและคัดเลือก