ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ในการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเขารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจ สังกัด กองบินตำรวจ พ.ศ.๒๕๖๕

ตามประกาศกองบินตำรวจ ฉบับวงวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๕ ประกาศรับสมัคร และคัดเลือกบุคคลภายนอก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจ สังกัดกองบินตำรวจ พ.ศ.๒๕๖๕ ดำรงตำแหน่ง ผู้บังคับหมู่ กลุ่มงานการบิน กองบินตำรวจ จำนวน ๑ ตำแหน่ง ช่างอากาศยาน(สบ ๑) กลุ่มงานช่างอากาศยาน กองบินตำรวจ จำนวน ๒ ตำแหน่ง และ ผู้บังคับหมู่ ฝ่ายอำนวยการกองบินตำรวจ จำนวน ๑ ตำแหน่ง นั้น

บัดนี้ การรับสมัครได้เสร็จสิ้นแล้ว กองบินตำรวจ ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ในวันจันทร์ที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ วันอังคารที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกาเป็นต้นไป และวันพฤหัสบดีที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ นาฬิกาเป็นต้นไป ณ ห้องประชุม ๔ ชั้น ๔ กองบินตำรวจ ปรากฏรายชื่อตาม ผนวก ก ขก ค ที่แนบท้ายประกาศนี้

65.12.16 – ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ในการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเขารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจ สังกัด กองบินตำรวจ พ.ศ.๒๕๖๕