ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์และให้เข้ารับการตรวจร่างกาย ทดสอบสุขภาพจิตและตรวจสอบประวัติทางคดี ในการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอก เพื่อบรรจุและแต่งตั้ง เข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจ สังกัด กองบินตำรวจ พ.ศ.๒๕๖๕

Loading

                                ตามประกาศกองบินตำรวจ ลงวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๕ ประกาศรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจ สังกัด กองบินตำรวจ พ.ศ.๒๕๖๕ ตำแหน่ง ผู้บังคับหมู่ กลุ่มงานการบิน กองบินตำรวจ จำนวน ๑ ตำแหน่ง ช่างอากาศยาน (สบ ๑) กลุ่มงานช่างอากาศยาน กองบินตำรวจ จำนวน ๒ ตำแหน่ง และ ผู้บังคับหมู่ ฝ่ายอำนวยการ กองบินตำรวจ จำนวน ๑ ตำแหน่ง นั้น

                                บัดนี้ กองบินตำรวจ ได้ดำเนินการสอบสัมภาษณ์เสร็จสิ้นแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการตรวจร่างกาย ทดสอบสุขภาพจิต และตรวจสอบประวัติทางคดี ปรากฎรายชื่อพร้อมรายละเอียดในการเข้ารับการตรวจร่างกาย ทดสอบสุขภาพจิต และตรวจสอบประวัติทางคดี ตามผนวก ก ข ค และ ง แนบท้ายประกาศนี้

66.01.04 – รายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์และให้เข้ารับการตรวจร่างกาย ทดสอบสุขภาพจิตและตรวจสอบประวัติทางคดี