ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือก และผู้ได้รับคัดเลือกสำรอง ในการรับสมัครและคัดเลือก บุคคลภายนอก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจ สังกัด กองบินตำรวจ พ.ศ.๒๕๖๕

                                 ตามประกาศกองบินตำรวจ ฉบับลงวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๕ ประกาศรับสมัคร และคัดเลือกบุคคลภายนอก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจ สังกัดกองบินตำรวจ พ.ศ.๒๕๖๕ นั้น

                                 กองบินตำรวจ ได้ดำเนินการรับสมัครและคัดเลือกเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว มีผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจ สังกัดกองบินตำรวจ ปรากฎรายชื่อตาม ผนวก ก และผู้ได้รับคัดเลือกสำรอง รายชื่อตาม ผนวก ข พร้อมแสดงผลคะแนนการสอบสัมภาษณ์ ตามผนวก ค แนบท้ายประกาศนี้

                                 เนื่องจากตามประกาศกองบินตำรวจข้างต้นกำหนดเปีดรับสมัคร ตำแหน่ง ผู้บังคับหมู่ กลุ่มงานการบิน กองบินตำรวจ จำนวน ๑ ตำแหน่ง ช่างอากาศยาน (สบ ๑) กลุ่มงานช่างอากาศยาน กองบินตำรวจ จำนวน ๒ ตำแหน่ง และ ผู้บังคับหมู่ ฝ่ายอำนวยการ กองบินตำรวจ จำนวน ๑ ตำแหน่ง โดยใจความสำคัญตามนัยข้อ ๖.๑ กำหนดว่าผู้ได้รับคัดเลือกและผู้ได้รับคัดเลือกสำรองจะเรียงลำดับจากผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ ได้คะแนนรวมสูงสุดลงมาตามลำดับ และนัยข้อ ๖.๒ การประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือก และผู้ได้รับคัดเลือกสำรองใช้เฉพาะการคัดเลือกครั้งนี้เท่านั้น ฉะนั้น ให้ผู้ได้รับคัดเลือก และผู้ได้รับการคัดเลือกสำรอง ตามรายชื่อ ผนวก ก และ ผนวก ข

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือก และผู้ได้รับคัดเลือกสำรอง ในการรับสมัครและคัดเลือก บุคคลภายนอก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจ สังกัด กองบินตำรวจ พ.ศ.๒๕๖๕